ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Брагіна Тетяна Михайлівна
доцент, кандидат філософських наук, доцент

У 1990 р. закінчила Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «Історія і радянське право». Присвоєно кваліфікацію: вчитель історії, суспільствознавства, радянського права середньої школи.
Закінчила аспірантуру Волинського національного університету ім. Лесі Українки.
У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Епістемологічні засади формування поняття розвитку в науках про культуру (В. Дільтей, Баденська школа неокантіанства, М. Вебер)».
Присуджений науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 17.00.01 – «теорія та історія культури».
Працювала викладачем кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Співпрацювала в рамках проекту «Центр тестових технологій» МОНУ щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень учнів.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології Харківської державної академії культури 12ДЦ №027879 від 14.04.2011р.

У ХДАК працює з 1987 р.:
– старшим викладачем (2006-2009 р.)
– доцентом (з 2009 р.) – на кафедрі теорії та історії культури, (згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, зараз – кафедра культурології).

З 2008 по 2013 рр. – завідувач центру безперервної освіти ХДАК, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Сфера наукових інтересів: філософія культури, теорія культури, студії пам'яті.

Авторка 70 наукових робіт. З них – 1 монографія у співавторстві, 25 статей, 6 навчально-методичних матеріалів, 3 навчально-методичних посібники (у співавторстві).

Основні наукові праці:
Монографія:
Использование учебных видеофильмов культурологического содержания в процессе преподавания русского языка как иностранного / Билык Елена Николаевна, Брагина Татьяна Михайловна, Сухорукова Елена Николаевна // Теория и технология обучения филологическим дисциплинам в вузе и школе : коллектив. моногр. / под ред. М. И. Лапенюк, И. Н. Авдеевой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Белгород. гос. нац. исследоват. ун-т, Алексеевский фил., М-во образования и науки Украины, Севастоп. гор. гуманитар. ун-т. — Белгород ; Севастополь ; Харьков, 2013. — 440 с. Разд. 1 : Теория и технология преподавания русского языка как иностранного. — C. 23-45.
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Проблеми розвитку неперервної культурно-мистецької освіти в Харківській державній академії культури / Т. М. Брагіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2013. — Вип. 42 : (спецвип.), Ч. 2. — C. 11-19.
Стан та перспективи підготовки фахівців зі спеціальності "медіа-комунікації" в Харківській державній академії культури в контексті сучасної медіа-освіти / Білик Олена Миколаївна, Брагіна Тетяна Михайлівна // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва "Афіна" каф. культурології та музеєзнавства / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Каф. культурології та музеєзнавства. — Рівне, 2015. — C. 83-88.
Інтерпретативна антропологія К. Гірца та герменевтичне переосмислення предмета й засновків сучасних студій культури / Брагін Юрій Анатолійович, Брагіна Тетяна Михайлівна // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал/ М-во освіти і науки України, Націон. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2017. — Вип. 16. — C. 12-16.

Викладає дисципліни: Історія української культури, Історія світової художньої культури, Теорія культури, Культурологія.