ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Александрова Марина Вячеславівна
доцент, кандидат філософських наук

Закінчила ХДАК у 1999 році за спеціальністю «Культурологія» (дипломом з відзнакою). Присвоєна кваліфікація «Культуролог, викладач історії та теорії культури».
У 1999 - 2002 роках навчалася в аспірантурі ХДАК.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кінець ХІХ - початок ХХ століть)». Здобула ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 17.00.01 – Теорія та історія культури. ДК №023048 від 14.04.2004.

У ХДАК працює з 2003 р.:
– старшим викладачем (2003- 2014 р.),
– доцентом (з 2014 р.) – на кафедрі теорії та історії культури, (згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, з 2017 – кафедра культурології.)

3 2015 року працює заступником відповідального секретаря приймальної комісії ХДАК.
3 2018 року – відповідальний секретар приймальної комісії ХДАК.

Сфера наукових інтересів: культурологія та культурсоціологія; історичні та сучасні трансформації української культури.

Має понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні наукові праці:
Монографія:
Шейко В.М., Александрова М.В. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації. – Київ : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2009. —312 с. (авторський внесок – 50 %.).
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Трансформація української традиційної культури. Культура України : зб. наук. пр. / Харк.держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2014. — Вип. 46. — C. 24–33.
Соціокультурні трансформації сучасної України крізь призму поняття травми. Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2015. — Вип. 48. — C. 206–218.
«Ідеал» І.Я. Франка як основа формування суспільної солідарності в умовах української соціокультурної дійсності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Напрям: Культурологія. ; за заг. ред. В.Г. Виткалова. — Рівне: РДГУ, 2015. — Вип. 21.— C. 70–75.
Колективізація як культурна травма. Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2016. — Вип. 52. — C. 232–242.
Видані навчально-методичні посібники:
Історія української культури : Прогр. та навч.-метод. матеріали для бакалаврів, напрям підготовки 6. 020202 «Хореографія» факультет хореографічного мистецтва. Навч.-метод. матеріали. Харків : ХДАК,2015. —16 с
Історія української культури : Прогр. та навч.-метод. матеріали для бакалаврів, напрям підготовки 6.140103 «Туризм» факультет управління та бізнесу. Навч.-метод.матеріали. Харків : ХДАК, 2016.—24 с
Історія світової культури : Прогр. та навч.-метод. матеріали для бакалаврів,напрям підготовки 6. 140103«Менеджмент» факультет управління та бізнесу. Навч.-метод. матеріали. Харків : ХДАК, 2017. —31 с.

Викладає дисципліни: Історія української культури, Історія світової культури, Історія світової художньої культури, Вступ до культурології, Історія культури пізньої Античності та раннього середньовіччя, Історія середньовічної культури Візантії та арабо-мусульманського світу, Масова культура