ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра іноземних мов

Олійник Ольга Віталіївна
доцент, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент

Олійник Ольга Віталіївна — доцент, кандидат наук з соціальних комунікацій. Науково-педагогічний стаж 11 років.

Викладає навчальні дисципліни: “Англійська мова професійного спрямування” для студентів бакалаврату, “Ділова англійська мова” для магістрантів.

О. В. Олійник — автор понад 60 друкованих праць, серед яких:
1.Quality Assessment and Assurance in Distance Education / Oliinyk O.V., Derevianko I.V. // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. — Central European Journal for Science and Research. — № 5 (41). 2017. — P. 20-26.
2.Analyses of the Present Day American Higher Education Trends, Experiences and Results of Distance Learning Implementation / Oliinyk O.V., Derevianko I.V. // Nauka i Studia. — Pedagogiczne Nauki: Psychologia I Socjologia. — 24-4 (158) 2016. — P. 65-79.
3.Trends of Distance Learning Progression in the Educational System in theUnited States: Pedagogical Aspect / Filipova L.Ya., Oliinyk O.V. // Вісник ХДАК. Серія: Соціальні комунікації: зб. наук. пр. Вип. 50 / Харк. держ. акад. культури. — Х.: ХДАК, 2017. — С. 216-224 (на англ.мові)
4.US Library and Information schools: training and accreditation issues / Filipova L.Ya., Oliinyk O.V. // Вісник ХДАК: зб. наук. пр. Вип. 46 / ХДАК. — Х.: ХДАК, 2015 — С. 44-52.
5.Іноваційні технології дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ / О. В. Олійник // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. - Випуск 38. - Х., 2014. - С. 238-248.
6.Особливості навчання іноземної мови через дистанційне навчання / О. В. Олійник // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. — Х. : ХНПУ, 2013. — Вип. 36. — С. 287–294.
7.Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному університетському освітньому просторі: комунікаційний аспект / О. В. Олійник, Філіпова Л. Я. // Вісник Харківської державної академії культури. — Х. : ХДАК, 2013. — Спецвип. 40. — С. 86–97.
8.Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек/ О. В. Олійник // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 2 (199). — С. 48–52.
9.Англійська мова: програма та навчально-методичні матеріали для студентів факультету культурології напрям підготовки: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності до модуля “Професійно-орієнтоване читання” / Харк. держ. акад. культури; уклад. О.В.Олійник, І.В. Дерев’янко –– Х.: ХДАК, 2017. –– 31 с.
10.Англійська мова: програма та навчально-методичні матеріали для студентів факультету культурології спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю у соціокультурній сфері» / Харк. держ. акад. культури; уклад. О.В.Олійник, І.В. Дерев’янко –– Х.: ХДАК, 2017. –– 30 с.

О. В. Олійник — активно співпрацює з міжнародними асоціаціями викладачів англійської мови як іноземної TESOL та IATEFL Учасниця багатьох міжнародних семінарів та конференцій (Україна, США, Польща, Чехія).