ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра іноземних мов

Коробка Галина Олександрівна
доцент, кандидат філософських наук

Коробка Галина Олександрівна — доцент, кандидат філософських наук. Науково-педагогічний стаж 19 років.

Викладає навчальні дисципліни: “Англійська мова професійного спрямування”, “Німецька мова професійного спрямування” для студентів бакалаврату, “Ділова англійська мова” для магістрантів, “Друга іноземна мова (німецька)”.

Г. О. Коробка — автор понад 60 друкованих праць, серед яких:
1.Коробка Г. О. Трансценденція мовної особистості (Homo Loquens) у людину, що грає (Homo Ludens) : сміховий контекст Майдану / Коробка Галина Олександрівна // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Київ, 2014. — Вип.2(3). — С. 61–69.
2.Коробка Г. О. Норми етикетного спілкування в методиці викладання іноземних мов / Г. О. Коробка // Філологічні студії : наук. вісн. Криворіз. нац. ун-ту : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». — Кривий Ріг, 2015. — Вип. 12. — С. 255–262.
3. Коробка Г. Національні й культурні особливості гумористичного спілкування в процесі викладання ділової іноземної мови (англійської) / Галина Коробка // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — Вип.128. — С. 277 – 283.
4.Коробка Г. Английский речевой этикет в стереотипный представлениях и этикетных языковых шутках / Галина Коробка // Наук. зап. Сер. Філологічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2016. — Вип. 146. — С. 86 – 91.
5. Коробка Г. Характеристика і типи англомовних етикетних жартів / Галина Коробка // Вісн. Львів. ун-ту. Серія іноземні мови : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — Вип. 23. — С. 32–40.
6.Коробка Г. Англомовні слогани в гумористично-сатиричному забарвленні мовної протестної риторики майданного й постмайданного періодів / Галина Коробка // Наук. зап. Сер. Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кропивницький, 2017. — Вип. 153. — С. 236–241.
7.Коробка Г. О. Лексичні новотвори у сучасній сміховій культурі українців / Г. О. Коробка // Вісн. Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / гол. ред. Баган М. П. — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2017. — Т. 20, № 1. — С. 89–96.
8.Коробка Г. О. Меми як мова сміху в Інтернет-середовищі: зіставно-типологічний аналіз / Г. О. Коробка // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2017. — Вип. 13. — С. 101–112.
9.Англiйська мова: прогр. та навч.-метод. матерiали до курсу для студ. спец. «Менеджмент соцiокультур. дiяльностi» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. С. В. Частник, Г. О. Коробка. — Х. : ХДАК, 2007. — 39 с.
10.Англiйська мова: прогр. та навч.-метод. матерiали до курсу для студ. факультету культурології спеціалізації «Менеджмент реклами» до модулів «Професійно-орієнтоване читання» та «Проектна діяльність» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Г. О. Коробка, І. В. Дерев‘янко. — Х. : ХДАК, 2013. — 47 с.