ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Маркова Вікторія Анатоліївна
завідувач кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Науково-педагогічний стаж 30 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Історія реклами, Теорія та методологія дослідження медіа, Теорія та історія соціальних комунікацій, Теорія масової інформації; здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

В. А. Маркова — автор близько 100 наукових публікацій, зокрема:
1. Маркова В. Книга в соціально-комунікативному просторі : минуле, сучасне, майбутнє: монографія / В. Маркова. — Харків : ХДАК, 2010. — 252 с.
2. Маркова В. А. Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно-комунікативного циклу / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2014. — Вип. 42. — С. 205−214.
3. Маркова В. А. Книжкова й електронна комунікації : проблема взаємовпливу / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2014. — Вип. 45. — С. 70−78.
4. Маркова В. А. Феномен мережевої літератури: книгознавчий аспект / В. А. Маркова // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 1. — С. 42−45.
5. Маркова В. А. Медіологія Режі Дебре у дискурсі наук соціально-комунікаційного циклу / В. А. Маркова, А. Н. Суховій // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 3-5.
6. Маркова В. А. Перспективи розвитку книжкової комунікації / В. А. Маркова // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 3-8.

Під керівництвом В. А. Маркової підготовлено одну кандидатську дисертацію із соціальних комунікацій.

Неодноразово виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій.

В. А. Маркова — вчений секретар спеціалізованої вченої ради ХДАК Д 64.807.02 з 2017 р.

Член редколегії наукових фахових видань «Вісник ХДАК. Серія “Соціальні комунікації”» «Вісник Книжкової палати», «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформологія».

З 2017 року — завідувач кафедри журналістики.