ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Лубенець Сергій Васильович
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Науково-педагогічний стаж 6 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Інформаційні технології в культурології, Методи прийняття управлінських рішень.

С. В. Лубенець — автором понад 65 наукових та навчально-методичних робіт, зокрема:
1. Лубенець С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. пос. / С. В. Лубенець. – Львів: ПП „Магнолія 2006”. – 2010. – 261 с. Гриф МОН України. Лист №1/11-8386 від 02.10.09 р.
2. Кубата В. Г. Спеціалізовані електронні системи АТЗ : навч. пос. / В. Г. Кубата, С. В. Лубенець, В. Я. Фролов. – Харків: ХНАДУ. – 2011. – 272 с. Гриф МОНМС України Лист №1/11-12953 від 08.08.12 р. Власний внесок – 25%.
3. Павленко Е. П. Процедура многокритериального оценивания качества программного обеспечения информационных систем / Е. П. Павленко, В. А. Айвазов, С. В. Лубенец // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – №4/2(21). – С. 19-23.
4. Харцій О. М. Соціально-педагогічні аспекти підготовки менеджера / О. М. Харцій, С.В. Лубенець // Вісник Харківської держ. акад. культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. Вип. 48. – Харків: ХДАК, 2016. –– С. 204-210.
5. Лубенець С. В. Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків / С. В. Лубенець. В. В. Гришунін // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна – 2016. – вип. 90. – С. 97-107.
6. Харцій О. М. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління / О. М. Харцій, Т. О. Перевозна, С. В. Лубенець // Наук.-практ. журнал «Наука і освіта». Психологія. –2016. – №7/CXXXXVIII. – С. 40-44.