Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 49. Серія: Соціальні комунікації

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2410-5333

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 11 від 25.03.2016 р.)

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar

Редакційна колегія:
Шейко В. М., д-р іст. наук, проф., чл.-кор. Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)
Серія "Соціальні комунікації"
Асєєв Г. Г., д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М., д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру "Наука" Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко
Харківська державна академія культури: науково-періодична конотація (Scientific Periodicals At the Kharkiv State Academy of Culture)

Т. М. Костирко
Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки внз (Communication Strategies of Modern University Libraries)

В. П. Жукова
Дослідження професійно-діяльнісного середовища в умовах інформатизації бібліотеки (Study of Professional and Activity Environment in the Context of Library Information System Development)

Т. В. Сидоренко
Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX—XXI ст.) (Cultural and Educational Activities of Scientific Libraries of the South of Ukraine (late 20th — early 21st centuries))

М. Б. Шатрова
Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ — початку ХХІ ст. (Early Printed Books in the Studies of Ukrainian Typographists Late 20th — early 21st Centuries)

К. С. Бережна
Організаційні трансформації публічних бібліотек України (Organizational Transformations of Public Libraries in Ukraine)

Документознавство та інформаційна діяльність

Н. В. Лисенкова
Менеджмент інформаційних технологій в умовах розвитку економіки (The Information Technology Management under the Conditins of Economic Development)

Журналістика та засоби масової інформації

Ю. Г. Мельничук
Церква в українських націоналістичних ЗМІ Буковини (1918–1940): концепція віри й держави (Church in the Ukrainian Nationalist Media of the Bukovyna (1918–1940): the Concept of Faith and the State)

Н. І. Зикун
Зображальна графічна сатира українських газет у контексті загальних тенденцій розвитку сатиричної публіцистики (Graphic Satire of Ukrainian Newspapers in the Context of the General Trends of Satirical Journalism)

М. В. Смирнова
Стигматизація як один із засобів маніпулятивного впливу мас-медіа на аудиторію (Stigmatization as One of the Means of Mass Media Manipulations On the Audience)

Є. В. Субота
Інформаційно-психологічний вплив ЗМІ (Information and Psychological Impact of Mass Media)

В. В. Юшко
Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент (Emotional Response of the Audience to the Television Content)

Е. О. Бурдіна
Прийом деталізації в українських інформаційно-публіцистичних телепроектах (Method of Detailed Elaboration in Ukrainian Information and Journalistic TV Projects)

І. П. Коваленко
Журналістика як соціальний інститут (Journalism as a Social Institution)

Прикладні соціокомунікаційні технології

О. О. Ткаченко
Вищі навчальні заклади як суб’єкти на ринку освітніх послуг (Higher Educational Institutions as Entities in the Market of Educational Services)

Ю. М. Бокоч
Імідж, образ та бренд міста як компоненти територіального маркетингу (Image and Brand Image of the City as Components of Territorial Marketing)

М. О. Яріко
Ісламська модель менеджменту: особа, релігія, влада (Islamic Model of Management: Personality, Religion, Governance)

Л. Г. Гетьман
Історико-економічний досвід стабілізації грошової системи в Україні (Historical and Economic Stabilization Experience of the Monetary System in Ukraine)

М. М. Зайцева
Туризм як чинник міжкультурної комунікації (Tourism as a Factor of Intercultural Communication)

Є. В. Толок
Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні: проблеми, становлення, розвиток (Administrative and Legal Regulation of Promotional Activities in Ukraine: Issues, Formation, Development)

В. М. Шейко
До ювілею ректора Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського Рожка Володимира Івановича (To the Jubilee of the Rector of the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine Rozhok Volodymyr Ivanovych)