Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 48. Серія: Соціальні комунікації

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2410-5333

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 11 від 25.03.2016 р.)

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar

Редакційна колегія:
Шейко В. М., д-р іст. наук, проф., чл.-кор. Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)
Серія "Соціальні комунікації"
Асєєв Г. Г., д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М., д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру "Наука" Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

О. М. Кобєлєв
Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (Organizational and Functional System Transformation of Social Communications as a Factor of Development of Information and Analytical Activities of Libraries)

Т. Д. Булах
Теоретичне осмислення рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження {Theoretical Insights into Advertising Communication in the Field of Book Publishing and Book Distribution)

І. А. Куриленко
Трансформація феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну (Transformation of the Book and Book Culture Phenomenon in the Era of Postmodern)

Г. І. Пристай
Бібліотека у формуванні культурно-мистецького середовища краю: результати соціологічних досліджень (Library in Shaping the Cultural and Artistic Environment of the Region: the Results of Sociological Studies)

О. В. Петренко
Проблема якості друкованих дитячих книг в Україні в контексті сучасної едиціології (Issues on the Quality of Printed Books for Children in Ukraine in the Context of Contemporary Editiology)

Л. Ф. Трачук
Читачеорієнтованість електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України в контексті концепції "Бібліотека 2.0" (Reader-oriented Electronic Catalogues of the Regional Universal Scientific Libraries of Ukraine in the Context of "Library 2.0")

Н. С. Подоляка
Внесок харківського видавництва "Рух" (1921–1933) у популяризацію україномовних видань (Contribution of the Kharkiv Publishing House "Rukh" (1921–1933) to the Popularization of Ukrainian Editions)

О. О. Гусєва
Нарис у творчості українських письменників (The Essay in the Works By Ukrainian Authors)

Документознавство та інформаційна діяльність

І Цзя
Діяльність соціальних інститутів Китаю із забезпечення доступу до кінодокументів (Activities of Social Institutions of China to Provide Access to Film Documents)

О. Є. Бухтатий
Публічні комунікації та електронна демократія в Україні: проблеми і перспективи (Public Communications and E-Democracy in Ukraine: Challenges and Prospects)

Журналістика та засоби масової інформації

М. В. Дяченко
Тема мандрування у філософсько-поетичних роздумах П. В’яземського (The Theme of Wandering in P. A. Vyazemsky’s Philosophical and Poetic Reflections)

Н. Є. Горошкевич
Деякі чинники формування процесів державотворення в друкованих виданнях Івано-Франківщини (Some Formation Factors of State Processes in Publications of Ivano-Frankivsk Region)

О. Г. Макарчук
М. Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" (M. Drahomanov and the Magazine of the Ukrainian Radical Party "Narod" ("People"))

К. В. Грубич
Соціальні комунікації телевізійних програм гастрономічного спрямування (Social Communications of Television Programmes of Gastronomic Focus)

І. П. Коваленко, О. І. Романюк
Формування електорального іміджу через тележурналістику (Formation of the Electoral Image By TV Journalism)

Прикладні соціокомунікаційні технології

В. М. Шейко
Динаміка демографічних трансформацій міграційних потоків біженців у світовому співтоваристві (The Trends of Demographic Transformations of Refugee Migration Flows in the World Community)

О. М. Харцій, С. В. Лубенець
Соціально-Педагогічні Аспекти Підготовки Менеджера (Social and Pedagogical Aspects of Training Managers)

І. Є. Кузуб
Комунікативна сутність і загрози інформаційних війн (Communication Essence and the Threat of the Information Wars)

З. М. Остропольська
Конвергентні технології: соціокультурні аспекти (Convergent Technologies: Socio-Cultural Aspects)

Г. В. Пшинка
Роль наукової спадщини Ф. Р. Дунаєвського в розвитку менеджменту в Україні (Role of F. R. Dunaievskyi’s Scientific Heritage in Developing Management in Ukraine)

Ю. С. Шевчук
Про співвідношення понять "кінореклама" й "екранна реклама" (On the Correlation of the Notions "Film Advertising" and "Screen Advertising")

Yu. I. Larionov
Decision Making under Uncertainty (DMUU) — Limitation of Сlassical Decision Theory


Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня