Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 47. Серія: Соціальні комунікації

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2410-5333

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 11 від 29.05.2015 р.)

Затверджено Постановою ВАК України 10.02.2010 р. як фахове видання з соціальних комунікацій (1-05/5)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
Шейко В. М., д-р іст. наук, проф., чл.-кор. Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)
Серія «Соціальні комунікації»
Асєєв Г. Г., д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Філіпова Л. Я., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст (Content)

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Т. В. Сидоренко
Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX — перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження (Cultural and Educational Activities of Libraries in the South of Ukraine in the Second Half of the 19th Century — the First Decade of the 21st century: Historiography of Research)

Л. М. Воронова, Н. С. Мартем’янова
Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. (Social and Communication Aspect of Activities of Cultural Institutions of Ukraine in the 1970–1980s of the 20th Century)

Є. М. Тодорова
Електронні технології підготовки бібліографічної інформації (Electronic Technologies of Bibliographic Information Preparation)

Т. В. Бєлякова
Книжкові пам’ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків (Rare Book Collections in the Library Holdings of the Kharkiv Medical Scientific Research Institutes (SRI))

І. О. Коханова
Аналіз тенденцій асоціальної поведінки щодо документних фондів в Україні та світі (Analysis of Tendencies of Antisocial Behaviour Towards Document Funds in Ukraine and Worldwide)

В. П. Жукова
Валеологічна складова підготовки бібліотечних фахівців (Valeological Component of The Training of Library Professionals)

H. V. Shemaieva, Y. O. Shevtsova
LIS Journals in the Process of Professional Communication

O. V. Bezsmertna
Medical Libraries and the Use of Web Technologies

Документознавство та інформаційна діяльність

Л. Я. Філіпова
Національні рамки кваліфікацій у європейському просторі вищої освіти: міжнародний досвід і рекомендації (National Qualifications Framework at the European Higher Educational Space: International Experience and Recommendations)

О. М. Кобєлєв
Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства (Informational and Analytical Support of Educational Subsystem of Human Society)

Н. Р. Барабанова
Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері (Structural Characteristics of Social and Business Communication in the Professional Sphere)

В. А. Стоянов
Інформаційна культура майбутнього фахівця фізичної культури як складова освітніх технологій в умовах інформаційного простору (Іnformation Culture of Future Specialists in Physical Training as a Component of Educational Technologies in the Context of Information Environment)

Н. С. Кравець
Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання (Сourse Framework Features for a Blended Learning Model)

С. В. Тітов, О. В. Тітова
Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології (Evaluation of Educational Sites Usability: Methods and Technologies)

В. Ю. Степанов
Інформатизація державного управління (The Informatisation of Public Administration)

О. В. Шевченко
Документаційна культура як складова корпоративної культури комерційної діяльності вітчизняних підприємств (Documentation Culture as an Element of Corporative Culture in Ukrainian Enterprises’ Commercial Activities)

Журналістика та засоби масової інформації

І. П. Коваленко
Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин (Legal Culture Formation of the Future TV Journalists in the Context of the Market Relations)

Ю. Ю. Великий
Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі (Formation of Information Needs of Youth in Television Media-Space)

О. І. Обласова
Шкільна преса як корпоративне ЗМІ (School press as a corporate mass medium)

Г. О. Кушнір
Євген Сверстюк як «сильний» автор публіцистичних текстів у контексті теорії Г. Блума (Yevhen Sverstiuk as a “Strong” Author of His Journalistic Texts in the Context of H. Bloom’s Theory)

І Цзя
Історія розвитку кіноархіву Китаю (China Film Archive) (The History of Development of China Film Archive)

Прикладні соціокомунікаційні технології

Ю. І. Ларіонов, Н. Б. Ларіонова
Застосування ігрових моделей під час аналізу опору змінам (Аpplication of Game Models in the Resistance to Change Analysis)

Н. В. Лисенкова
Інтеграційні моделі взаємодії освіти і ринку праці (Integration Models of Interaction Between Education and Labour Market)

Г. В. Афенченко, С. В. Лубенець
Прекаріат як аномійний клас (Precariat as Anomic Class)

H. Elbeshausen
The Greater Sense of Involvement — Literary Festivals and Cultural Entrepreneurship

O. S. Chastnyk
Developing Communication Skills in Multilingual Europe: the Case of Britain

Наші автори