Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 46. Серія: Соціальні комунікації

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2410-5333

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 10 від 28.04.2015 р.)

Затверджено Постановою ВАК України 10.02.2010 р. як фахове видання з соціальних комунікацій (1-05/5)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
Шейко В. М., д-р іст. наук, проф., чл.-кор. Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)
Серія «Соціальні комунікації»
Асєєв Г. Г., д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Філіпова Л. Я., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст (Content)

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Н. М. Кушнаренко
Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс (Gender-Based Approach in Library Science: Theoretical and Methdological Discourse)

І. О. Давидова
Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного менеджменту (Information Support of Managerial Decisions in the Information Management System)

О. Л. Біличенко
Літературна комунікація як об’єкт загальної теорії соціальних комунікацій (Literary Communication as an Object of General Theory of Social Communications)

Al Tawalbeh Serhan Ahmad
Evolution of Libraries in Developing Countries in the International Information Space

L. Ya. Filipova, O. V. Oliinyk
US Library and Information Schools: Training and Accreditation Issues

S. S. Rostovtsev
Web Analytics Usage in Online-activity of Ukrainian Libraries

Документознавство та інформаційна діяльність

А. О. Дєгтяр
Методологічні підходи до побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації соціокультурної сфери (Methodological Approaches to the Development of Information and Analytical Support System of Social and Cultural Sphere)

О. В. Шевченко
Специфіка функціонування електронного документообігу в комерційній галузі (на прикладі системи преміум-класу «Діло») (Specificity of Functioning of Electronic Document Circulation in Commercial Sector: Case Study Premium Class System “Dilo”)

О. О. Вдовіна
Використання електронного документообігу в системі судочинства України (Application of Electronic Document Circulation in Legal Proceedings of Ukraine)

Г. З. Гірняк
Муніципальний вектор реформування системи місцевого самоврядування в Україні (з історичного досвіду львівського магістрату) (Municipal Vector of Reformation of the Local Self-government System in Ukraine (Following the Historical Experience of Lviv City Council))

Г. В. Афенченко, Н. В. Шумлянська
Аномія як соціально-культурний феномен (Anomie as a Social and Cultural Phenomenon)

Журналістика та засоби масової інформації

А. В. Гусєв
Вплив медіа на розвиток професійного спорту (Media Influence On the Professional Sport Development)

Є. В. Подобна
Особливості контенту журналу «Хуторянин» (1896–1917 рр.) (Content Specifics of the «Khutorianyn» Magazine (1896–1917))

В. О. Садівничий
Видання медико-санітарних бюро губерній як тип спеціалізованої медичної преси (Publications of Province Health Bureaus as a Type of Specialized Medical Press)

І. В. Битюк
Механізм формування моральної паніки в період суспільно-політичної кризи (на прикладі воєнного конфлікту на Cході України) (Mechanism of Formation of Moral Panic in the Period of Social and Political Crisis: Case Study Military Conflict in the East of Ukraine)

Прикладні соціокомунікаційні технології

V. M. Sheyko
Discourse Analysis Methods in the Study of Social Processes

В. М. Чекштуріна
Формування комунікативної компетентності менеджерів соціокультурної діяльності (Formation of Communication Competence of Managers of Social and Cultural Activities)

В. В. Перехейда
Чинники локомоції українського внутрішнього туриста (Locomotion Factors of a Ukrainian Domestic Tourist)

О. В. Тодорова
PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію (PR Environment of New Generation as the Basis of Innovative PR-tools Formation)

Є. В. Толок
Соціальний аспект регулювання рекламної діяльності на прикладі міжнародного досвіду (Social Aspects of Advertising Activities Regulation: the Case of International Experience)

Л. В. Бадюл
Моделювання протестного іміджу в соцмережах: тенденції й закономірності (Modeling the Protest Image in Social Networks: Trends And Patterns)

І. В. Кулинич
Природа емоційного наповнення стереотипу (The Nature of Emotional Content of Stereotypes)

О. О. Губарев, О. Г. Головко
Діагностика кризового стану в розвитку суб’єктів господарювання (Diagnostics of the Crisis State in the Development of Business Entities)

Наші автори