Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 43

УДК [002+008+01+02+037+93/94](06)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 28.02.2014 р.)

Затверджено Постановою ВАК України:
16.12.2009 р. як фахове видання з історичних наук (№1-05/6);
10.02.2010 р. як фахове видання з педагогічних наук (№1-05/1);
10.02.2010 р. як фахове видання із соціальних комунікацій (№1-05/1)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук (заступник відповідального редактора);
Г. Г. Асєєв, доктор технічних наук;
І. О. Давидова, доктор соціальних комунікацій;
Т. О. Дмитренко, доктор педагогічних наук;
Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук;
В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук;
В. В. Калініченко, доктор історичних наук;
С. Г. Кулешов, доктор історичних наук;
М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук;
І. Я. Лосієвський, доктор філологічних наук;
С. В. Потрашков, доктор історичних наук;
А. О. Рижанова, доктор педагогічних наук;
М. С. Слободяник, доктор історичних наук;
А. А. Соляник, доктор педагогічних наук;
О. О. Тортіка, доктор історичних наук;
Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук;
Т. Д. Булах, кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар).

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
А. А. Троян,
О. О. Яіцький

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

Ю. П. Богуцький, В. М. Шейко
Реформування науково-освітньої галузі в умовах глобалізаційно-цивілізаційних культурологічних трансформацій сучасного соціуму

Л. М. Воронова, Н. С. Мартемя'нова
Педагогічний аспект діяльності музеїв при закладах освіти на Харківщині на межі ХХ–ХХІ ст.

А. Ю. Миколаєнко
Український період видавництва «Смолоскип» (1992–2013): трансформації редакційно-видавничого процесу

Д. С. Полупанов
Соціальна політика П. Врангеля в Криму та Північній Таврії

В. А. Русавська
Святкова гостинність у побутовій культурі ХІХ ст.

Л. Д. Божко
Історіографія досліджень туризму за доби незалежності України

О. Ю. Бірьова
Харків — полкове місто Слобожанщини

О. О. Шемаєв
Бібліотечний напрям у біографії відомого вченого-ветеринара професора М. В. Рязанцева (1856-1930)

До 85-річчя Харківської державної академії культури

Н. М. Кушнаренко
Вища бібліотечна освіта України в контексті гендерного підходу

Соціальні комунікації

Л. Я. Філіпова
Наукові школи соціальної інформатики та напрями її розвитку в Україні

С. В. Сищенко
Комунікатизація навчально-виховного процесу у вищій бібліотечно-інформаційній школі України

П. Д. Макаренко, Г. В. Шемаєва
Інфраструктура інтелектуальної власності в Україні: комунікаційний аспект

В. Ю. Степанов
Соціокультурний простір сучасності

Н. І. Моісєєва
Глобалізаційні тенденції у сфері соціальних комунікацій

І. О. Давидова
Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні бібліотекою

Ю. М. Спасенова
Термінологічний аналіз понять «інформаційні архівні ресурси» й «електронні архівні ресурси»

Є. М. Тодорова
Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (частина 1)

С. В. Тітов, О. В. Тітова
Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної й інформаційної взаємодії

А. Л. Кухаренко
Бібліотека внз як соціально-комунікаційний центр творчого розвитку і самореалізації особистості

Т. П. Ткаченко
Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України

А. О. Дєгтяр, М. П. Бублій
Внутрішні комунікації підприємства як чинник мотивації персоналу

М. О. Мазоренко
Медіаантропологія як міждисциплінарна парадигма мас-медійних досліджень

В. П. Жукова
Архітектура та дизайн бібліотек: історія і сучасність

Г. П. Терентьєва
Основи патентно-кон'юнктурних досліджень для студентів документно-інформаційного профілю навчання

В. Л. Галацька
Засоби декодування принципів режисерської системи К. С. Станіславського в театральній журналістиці незалежної України

Н. М. Грицюта
Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації

Є. С. Бойцов
Трансформація структури комунікації в процесі розвитку оптичних медіа

О. В. Дроздова
Сучасні погляди на проблему уніфікації та стандартизації торговельної документації

С. А. Козиряцька
Медична журналістика в системі масової комунікації

В. М. Шкуркіна
Системні символи: соціокомунікативний аспект

К. В. Єфанова
Соціальні комунікації в субкультурі навколо футболу

Н. В. Парфенюк
Особливості полемічного тексту кінця XVI – першої половини XVII ст.: інформаційно-психологічна складова

Ю. М. Блажеєвська
До питання розвитку концептуальних засад вивчення українського національного характеру

Т. С. Крайнікова
Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів

Педагогіка

О. Г. Федоренко
Сутність і структура самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя технологій

О. М. Білик
Соціалізація іноземних студентів як педагогічна проблема

Наші автори