Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 42

УДК [002+008+01+02+037+93/94](06)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 6 від 27.12.2013 р.)

Затверджено Постановою ВАК України:
16.12.2009 р. як фахове видання з історичних наук (№1-05/6);
10.02.2010 р. як фахове видання з педагогічних наук (№1-05/1);
10.02.2010 р. як фахове видання із соціальних комунікацій (№1-05/1)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук (заступник відповідального редактора);
Г. Г. Асєєв, доктор технічних наук;
І. О. Давидова, доктор соціальних комунікацій;
Т. О. Дмитренко, доктор педагогічних наук;
Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук;
В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук;
В. В. Калініченко, доктор історичних наук;
С. Г. Кулешов, доктор історичних наук;
М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук;
І. Я. Лосієвський, доктор філологічних наук;
С. В. Потрашков, доктор історичних наук;
А. О. Рижанова, доктор педагогічних наук;
М. С. Слободяник, доктор історичних наук;
А. А. Соляник, доктор педагогічних наук;
О. О. Тортіка, доктор історичних наук;
Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук;
Т. Д. Булах, кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар).

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
А. А. Троян,
О. О. Яіцький

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

Ю. П. Богуцький, В. М. Шейко
Поліетносфера як основа інтеріснування архетипів континууму сучасних культур

О. В. Кравченко
Мультикультуралізм як культурно­політична стратегія

С. І. Лиман
Історія середньовічної Західної Європи та Візантії у творчості й навчальних курсах приват­доцента Імператорського харківського університету Євгена Олександровича Черноусова (1869 — ?)

В. С. Романовський
Діячі культури ХХ ст. Про тарасову гору (за джерелами особистого походження)

Н. С. Подоляка
Видавнича справа Харкова кінця ХІХ — початку ХХ ст. у документах

В. О. Магась
Учительські союзи в Україні в 1905 р.: програмні засади функціонування та взаємодія з владою

В. А. Русавська
Гостинний світ садибної культури ХІХ ст.

О. Ю. Бірьова
Від бароко до ампіру: інтер’єр садибних будинків Cлобожанщини

С. Г. Кочарян
Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

А. Ю. Маршала
Особливості планування та забудови міст і слобід, що ввійшли до складу Слобідсько­українського військового поселення кавалерії

Соціальні комунікації

Л. Я. Філіпова
Вебометричні дослідження університетської науки та веб­сайт як засіб її репрезентування в Інтернет­просторі

В. Ю. Степанов
Креативний менеджмент як складова інноваційної діяльності

Ю. В. Паливода
Досягнення порозуміння та стабілізація комунікаційного середовища в діяльності автора й редактора

Н. В. Варех
Етнокультурні медіастереотипи України в британській пресі

О. М. Бруй
Стратегічне управління процесно­орієнтованою бібліотекою

М. А. Низовий
Українська книжка в діяльності київської дореволюційної «Просвіти»

Т. Д. Булах
Інтерактивні методи навчання в курсі «Психологія продажу в книжковій галузі»

Ю. М. Спасьонова
Документні ресурси архівів Полтавського регіону: типологічний аспект

І. О. Коханова
Особливості підготовки оглядових документів

С. В. Сищенко
Навчальні видання в сучасному бібліотечно­інформаційному просторі України

І. П. Коваленко
Тележурналістика як специфічний вид соціальної діяльності: структурно­функціональний аспект

А. О. Шкляр
Координація та кооперація засобів масової інформації у висвітленні діяльності бізнесу

Л. М. Шутяк
Американська літературна журналістика: основи професійної майстерності

Н. М. Грицюта
Порівняльна реклама — етично некоректна технологія конкурентного середовища

А. В. Печена
Місце бібліотеки в системі масової комунікації

В. А. Маркова
Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно­комунікативного циклу

В. В. Каїді
Комплектування фондів бібліотек ВНЗ України електронними виданнями

С. О. Шемаєв
Форми взаємодії бібліотек, музеїв, архівів у сучасному інформаційному просторі

О. М. Кобєлєв, В. В. Побіженко
Інформаційно­аналітична система як інструмент оптимізації діяльності бібліотек ВНЗ

Педагогіка

А. В. Тадаєва
Кіберсоціалізація як складова соціалізації дітей молодшого шкільного віку в умовах інформаційного суспільства

М. О. Більдіна
Структура та зміст поняття культури поведінки молодших школярів

О. С. Частник
Університетська автономія: права і відповідальність

М. В. Костанда, Є. Б. Щербина
Роль синергетичних впливів у науково­дослідницькій роботі студентів

Н. В. Саєнко
Про досвід і завдання патріотичного виховання

Г. С. Бобрицька
Навчально­методичне забезпечення математичних дисциплін у харківському університеті кінця ХІХ — початку ХХ ст.

О. М. Абрамов
Про концепцію мобільного навчання (m­learning) та її підтримку сучасними технічними і дидактичними засобами

Наші автори