Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 41

УДК [002+008+01+02+037+93/94](06)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 3 від 27.09.2013 р.)

Затверджено Постановою ВАК України:
16.12.2009 р. як фахове видання з історичних наук (№1-05/6);
10.02.2010 р. як фахове видання з педагогічних наук (№1-05/1);
10.02.2010 р. як фахове видання із соціальних комунікацій (№1-05/1)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук (заступник відповідального редактора);
Г. Г. Асєєв, доктор технічних наук;
І. О. Давидова, доктор соціальних комунікацій;
Т. О. Дмитренко, доктор педагогічних наук;
Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук;
В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук;
В. В. Калініченко, доктор історичних наук;
С. Г. Кулешов, доктор історичних наук;
М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук;
І. Я. Лосієвський, доктор філологічних наук;
С. В. Потрашков, доктор історичних наук;
А. О. Рижанова, доктор педагогічних наук;
М. С. Слободяник, доктор історичних наук;
А. А. Соляник, доктор педагогічних наук;
О. О. Тортіка, доктор історичних наук;
Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук;
Т. Д. Булах, кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар).

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
А. А. Троян,
О. О. Яіцький

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Системоутворююча роль освіти в процесах становлення інформаційного суспільства

Л. Д. Божко
Трансформаційні зміни наукової проблематики з досліджень туризму в СРСР у період 60-80-х рр. ХХ ст.

О. В. Синєокий
Метаморфози комунікативного розвитку української школи рок-музики в джерелах звукозапису 1960-1990 рр.

О. В. Кравченко
Громадські культурні стратегії як чинник публічної політики в Україні

К. І. Слівіна
Проблеми музейництва на сторінках суспільно-політичних та науково-популярних видань 20-30-х рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект)

Г. О. Зеленюк
До історії створення мережі парків м. Київ

О. М. Савчук
Релігійна проблематика на шпальтах часопису «Український Голос» (Вінніпег, Канада)

В. А. Русавська
Гостинність у Давньому Римі на прикладі епістолярної спадщини Цицерона та Плінія Молодшого

Соціальні комунікації

Т. Л. Бірюкова, В. Г. Спрінсян
Структурно-функціональний аналіз документно-комунікаційного інституту на прикладі бібліотеки

Г. Д. Малик
Компетентнісний профіль документознавця

Т. Е. Ліхачова, І. О. Побіженко, В. В. Побіженко
Інформаційні системи пошуку плагіату в студентських наукових працях в умовах Інтернет-простору: технології, методи, моделі

О. М. Виходець
Соціально-комунікативні засади діяльності speech-writer

М. О. Кондратюк
Інформаційна війна та роль мас-медіа в міжнародних конфліктах

Х. О. Хащина
Програмне забезпечення інформаційних систем в архівах органів державної влади

І. Я. Лосієвський
Документні пам'ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика

Д. Е. Ситніков, О. В. Тітова
Аналіз веб-сайтів органів місцевої влади як механізму забезпечення права доступу до публічної інформації

О. О. Баюш
Процеси інформатизації сільських бібліотек Одещини

О. В. Матвієнко, Г. І. Остапенко
Комунікативна діяльність у мережі Інтернет: теоретико-методологічні підходи до аналізу соціалізації студентської молоді

Г. П. Чижинок
Вираження авторського «Я» в газетних жанрах журналістики

Н. В. Барна, О. О. Волинець
Еволюція рекламного дискурсу та становлення інституцій рекламної діяльності

В. П. Несін
Комунікаційні моделі сільської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства

В. М. Шкуркіна
Сакральна інформація як контент символьної комунікації

В. А. Маркова
Дослідження книжкової комунікації: семіотичний підхід

Н. М. Грицюта
Наукові дослідження етики реклами в Росії та Україні

В. П. Жукова
Бібліотечний соціальний інститут у контексті бібліотекознавчих досліджень

О. Ю. Мар'їна
Використання краудсорсинг-технологій у діяльності зарубіжних бібліотек

В. І. Абакумова, Н. К. Литвиненко
Ресурси внз України з інформаційно-бібліотечного забезпечення сфери культури та мистецтва

Н. Г. Грабар
Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації

А. А. Сулім
Мережева комунікація як об'єкт медіакритики

І. П. Коваленко
Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням політичної влади (функціональний аспект)

Педагогіка

С. А. Мельник, В. Г. Чуркіна
Педагогічний супровід формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах аксіологізації освіти

К. О. Галацин
Моделювання процесу формування комунікативної культури майбутніх інженерів

Н. О. Максимовська
Анімація в сучасних зарубіжних дослідженнях: соціально-виховний аспект

А. Л. Кухаренко
Роль медіаосвіти у формуванні гуманістичних цінностей особистості

О. Ю. Хендрик
Соціально-педагогічні умови підвищення ефективності розвитку соціальності студентів-хореографів засобами хореографії

А. О. Кучерявий
Предмет і засоби комунікації між суб'єктами управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних спеціальностей

Наші автори