Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Спецвипуск 40

УДК [002+008+01+02+037+93/94](06)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 9 від 26.04.2013 р.)

Затверджено Постановою ВАК України:
16.12.2009 р. як фахове видання з історичних наук (№1-05/6);
10.02.2010 р. як фахове видання з педагогічних наук (№1-05/1);
10.02.2010 р. як фахове видання із соціальних комунікацій (№1-05/1)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук
(заступник відповідального редактора);
Г. Г. Асєєв, доктор технічних наук
І. О. Давидова, доктор соціальних комунікацій
Т. О. Дмитренко, доктор педагогічних наук;
Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук;
В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук;
В. В. Калініченко, доктор історичних наук
С. Г. Кулешов, доктор історичних наук;
М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук
І. Я. Лосієвський, доктор філологічних наук
С. В. Потрашков, доктор історичних наук
А. О. Рижанова, доктор педагогічних наук
М. С. Слободяник, доктор історичних наук;
А. А. Соляник, доктор педагогічних наук;
О. О. Тортіка, доктор історичних наук
Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук;
Т. Д. Булах, кандидат педагогічних наук
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст

Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти

До читачів

К читателям

To readers

Н. А. Сляднева
Информационное общество и кадровый потенциал сферы культуры

Ю. Н. Столяров
Библиогуманизм и технократизм: сближение позиций (к полемике о стратегии библиотечного образования)

А. А. Соляник
Культуроцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования

Г. В. Шемаєва
Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації

Н. В. Лопатина
Кадровое обеспечение информатизации культуры

І. О. Давидова
Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві

Г. М. Швецова-Водка
Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

Н. М. Кушнаренко
Сучасна навчальна книга культурно-мистецького профілю в Україні: кількісні та якісні виміри

Л. Я. Філіпова, О. О. Олійник
Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному університетському освітньому просторі: комунікаційний аспект

Baiba Sporane, Baiba Holma, Liga Krumina (Байба Споране, Байба Холма, Ліґа Круміня)
Developing a virtual learning environment for bachelor’s studies in information management the case of the University of Latvia
(Розробка віртуального навчального середовища для курсів інформаційного менеджменту на рівні бакалавра: на прикладі Латвійського університету)

Hans Elbeshausen, Ragnhild Riis, Agnete L. Jensen (Ханс Ельбесгаузен, Рагнхільд Рііс, Агнете Єнсен)
Teaching entrepreneurship as part of the modernization of higher library education in Denmark
(Викладання курсу підприємництва в рамках модернізації вищої бібліотечної освіти в Данії)

О. Ю. Мар’їна
Cоціокомунікаційні технології в європейській бібліотечній освіті

М. Б. Шатрова
Книгознавчий напрям підготовки фахівців спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

Н. Е. Кунанець, Н. Веретеннікова
Проблемно-орієнтовані бібліотекарі: досвід минулого та вимоги сучасності

О. П. Воєводін , І. М. Сілютіна
Проблеми підготовки фахівців-документознавців у контексті європейських вимог (досвід роботи у міжнародному проекті Темпус ІV)

Н. А. Туранина
Формирование языкового паспорта современного библиотечного специалиста

Л. Ф. Трачук
Застосування інновацій та інтеграція знань під час викладання дисципліни «Інноваційні процеси в бібліотечно-бібліографічній сфері»

Є. М. Тодорова
Бібліографічна евристика як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери

А. О. Рижанова
Формування соціально-педагогічної культури студентів мистецьких спеціальностей

Н. О. Максимовська
Анімаційна стратегія вдосконалення соціально-виховного середовища закладу вищої освіти культурно-мистецького профілю в контексті Болонської системи

А. А. Тортіка
Подготовка специалистов в области музейного дела на факультете культурологии ХГАК 1989–2013 гг.

О. Є. Кислий
Артефакти музеєзнавства та сучасність

О. М. Білик
Культурно-мистецька підготовка іноземних громадян у Харківській державній академії культури: сучасний стан та перспективи

О. О. Кухаренко
Регіональне телебачення в контексті підготовки творчих працівників

Наші автори