МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 42

(Спецвипуск)

Частина 2

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 9 от 26.04.2013 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук (заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

Зміст

Т. М. Брагіна (T. M. Bragina)
Проблеми розвитку неперервної культурно-мистецької освіти в Харківській державній академії культури (Problems of development of continuous cultural and art education at the kharkiv state academy of culture)

З. І. Алфьорова (Z. I. Alfiorova)
Концептуальні засади розвитку факультету кіно-, телемистецтва ХДАК (Conceptual principles of the development of the faculty of cinema and television arts of the kharkiv state academy of culture)

Т. В. Большакова (T. V. Bolshakova)
Факультет музичного мистецтва хдак: традиції, здобутки, перспективи (The faculty of music art of the kharkiv state academy of culture: traditions, achievements, prospects)

С. І. Гордєєв (S. I. Hordeev)
Актуальні проблеми методики викладання режисури й акторської майстерності у вищих навчальних закладах культурно-мистецького профілю (Current issues of methods of teaching derecting and acting at higher education institutions of cuiture and arts)

О. Ю. Оленіна (O. Y. Olenina)
Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань (The concept of training of managers of social and cultural activity during the formation of knowledge society)

К. В. Кислюк (K. V. Kisliuk)
Методологічні проблеми вивчення та викладання історії української культури (Methodological problems of studing and teaching of history of ukrainian culture)

П. В. Матвієнко (P. V. Matviienko)
Гармонійний розвиток компетенцій майбутніх митців як засіб запобігання кризовим тенденціям у сучасній культурі України (Harmonious development of future artist's competences as means of modern ukrainian culture crisis tendencies counteraction)

О. І. Чепалов (O. I. Chepalov)
Мистецтву танцю — широкі наукові обрії (Wide scientific horizons for the art of dance)

І. О. Борис (I. O. Borys)
Школа виховання акторів в «ЕКМАТЕДОСі» ХДАК (Experimental workshop «exwotheres» at the kharkiv state academy of culture)

Лянь Лю (Lian Liu)
Состояние и тенденции развития системы хорового искусства в Китае (Status and trends of development of the choral art in China)

В. М. Осадча (V. M. Osadcha), В. В. Осипенко (V. V. Osypenko)
Методологічні засади та практика підготовки співаків народного спрямування (Methodological principles and practices used in training of folk singers)

А. Т. Щедрин (A. T. Tshedrin)
Изучение философии востока как составная профессиональной подготовки студентов-культурологов (Study of philosophy of east as a component of professional training of the students culturologists)

Н. Є. Шолухо (N. E. Sholuho)
Новітні тенденції в теоретико-методологічних засадах викладання філософії для майбутніх фахівців у мистецькій та соціокультурній сферах (Modern trends in theoretical and methodological ways of teaching philosophy for future specialists in the sphere of culture and arts)

К. В. Пашков (K. V. Pashkov)
Теологія в українському університеті: pro et contra (освітянські баталії постсекулярної доби) (Theology in ukranian unіversity: pro et contra (educational battle of post-secular epoch) )

К. Ю. Насонова (K. V. Nasonova)
Застосування ігрових форм для контролю якості здобутих знань у процесі викладання дисциплін культурологічного циклу (Using game forms for control of the quality of acquired knowledge in the process of cultural studies)

Л. Л. Оспадова (L. L. Ospadova)
Пошуки інноваційних засобів викладання навчальної дисципліни «Історія мистецтв» для ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ рівнів акредитації (Finding new methodology of teaching «History of art» for high school culture and arts І–ІІ levels of accreditation)

Ю. Б. Коваленко (U. B. Kovalenko)
Вплив кліпового мислення на формування творчої особистості телевізійного фахівця (Influence of clip thinking on formation of artistic personality of television specialists)

О. О. Косачова (O. A. Kosachova)
Критерії оцінки якості екранної продукції в контексті підготовки фахівців з тележурналістики (Criteria of the screen products estimation in the context of televisional journalism specialists studies)

О. В. Єрошенко (O. V. Yeroshenko)
Вокальна підготовка в навчанні студентів напряму «театральне мистецтво» (на прикладі ХДАК) (The vocal studies in the training of students of the brunch «dramatic art» (by the example of the KSAC)

І. П. Коваленко (I. P. Kovalenko)
Формування правової культури тележурналістів (Formation of legal culture for tv journalists)

О. С. Олійник (O. S. Oliynyk)
Вступ до соціології культури (за теорією Реймонда Вільямса) (Introduction to the sociology of culture (based on the concept of Raymond Williams))

Наші автори